Årsmøte 2021

Styret kaller herved inn til årsmøte i Molde svømme- og livredningsklubb.

Tid: Torsdag 25. mars klokken 19.00 – 20.00

NB! Sannsynligvis gjennomføres årsmøte også i år digitalt. I så fall blir det påmelding ved å sende epost til leder@mslk.no. Du vil motta en epost med lenke til møte og informasjon om hvordan du kobler deg til.

Har du saker du ønsker å ta opp på årsmøtet, må disse sendes styret senest 11. mars 2021 til leder@mslk.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på mslk.no.

Sakspapirer

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede

 2. Velge dirigent

 3. Velge protokollfører

 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

 5. Godkjenne innkallingen

 6. Godkjenne saklisten

 7. Godkjenne forretningsorden

 8. Behandle idrettslagets årsberetning

 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning.

 10. Behandle forslag og saker

 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

 12. Vedta idrettslagets budsjett

 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

 14. Foreta følgende valg av:

  1. Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer

  2. Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem

  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

  4. Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Alle medlemmer har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Molde svømme- og livredningsklubb ved leder Hans Fredrik Nordhaug