Styret

Det er egne oversikter for trenere og alle andre i organisasjonen.

Faste styremedlemmer har stemmerett på styremøter. Ved forfall har 1. og evt. 2. varamedlem stemmerett. Forfall meldes sekretær som kaller inn vara. De aktives tillitsvalgte har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Regnskapsfører og revisor har møte- og talerett i saker som ligger innenfor deres arbeidsområde.

Møteinnkalling og møtereferat skal sendes til:

  • Styret inkl. varamedlemmer
  • Svømmernes representant
  • Påmeldingsleder