Årsmøte 2019

Styret kaller herved inn til årsmøte i Molde svømme- og livredningsklubb.

Tid: 18. mars klokken 17.30 – 18.30

Har du saker du ønsker å ta opp på årsmøtet, må disse sendes styret senest 4. mars 2019 til leder@mslk.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på mslk.no.

Les de komplette sakspapirene som ble tilgjengelig 13. mars - noe forsinket.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen
 3. Godkjenne saklisten
 4. Godkjenne forretningsorden
 5. Velge dirigent
 6. Velge referent
 7. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 10. Behandle forslag og saker
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Foreta følgende valg av:
  1. Styreleder
  2. Nestleder
  3. Øvrige styremedlemmer
  4. Varamedlemmer
  5. To revisorer
  6. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  7. Leder av valgkomiteen
  8. Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Molde svømme- og livredningsklubb ved leder Hans Fredrik Nordhaug